Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym

– Ubezpieczenia OC zawodowego przewoźnika drogowego

Ubezpieczenia OC spedytora

Ubezpieczenie mienia w transporcie – cargo

Ubezpieczenia mienia firmy 

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia

– Ubezpieczenie floty jest rodzajem polis komunikacyjnych, które skierowane jest do wszystkich firm posiadających minimum kilka pojazdów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności. 

– Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym  (Zielona Karta)

Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie szyb samochodów służbowych

– Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

– Ubezpieczenie od kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie obowiązkowym dla posiadaczy pojazdów niezarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Polski bez ważnego ubezpieczenia OC.

Zielona Karta to polisa dla kierowców wybierających się do krajów spoza Unii Europejskiej.

Ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) – rodzaj ubezpieczenia osobowego w którym ochroną objęte są życie lub zdrowie człowieka, a powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia.

Chroni Twoje rzeczy osobiste przed kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub opóźnieniem.

Pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb

Assistance – dobrowolne ubezpieczenie mające na celu zapewnienie ubezpieczającemu określonej pomocy np. technicznej, medycznej, informacyjnej w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych, związanych głównie z następującymi obszarami: transport samochodowy, podróże, zdrowie, dom, rodzina.

Autocasco AC– dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, OC – rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które daje ochronę ubezpieczeniową, gdy ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek w następstwie czynu niedozwolonego albo kontrahentowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.

Ubezpieczenie majątkowe

Odszkodowanie za zniszczenie lub uszkodzenie domu w budowie.

Ubezpieczenie ochroni Twój dom i mieszkanie oraz elementy wyposażenia wnętrza.Ubezpieczenie osobowe

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej

Ubezpieczenie NNW ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – rodzaj ubezpieczenia osobowego, w którym ochroną objęte są życie lub zdrowie człowieka, a powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie rolne

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy szkód wyrządzonych osobom trzecim przez rolnika lub osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, daje możliwość uzyskania odszkodowania, za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie turystyczne

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia Ubezpieczającego przebywającego za granicą RP, który bezzwłocznie musiał poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem mającym miejsce po przekroczeniu granicy RP.

Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców obejmuje koszy poniesione w związku z koniecznością poddania się leczeniu w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku cudzoziemców przebywających na terenie RP.